Przetargi - rozstrzygnięte

Świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Rozwijamy skrzydła – świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans

Zaproszenie do składania oferty

Zgodnie z przepisem art.4 pkt8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

 

Nazwa i adres zamawiającego

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu

ul. Pamiątki 25, 44-285 Pogrzebień

NIP: 6391790907

REGON: 276960967

 

 Przedmiot zamówienia

I.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Rozwijamy skrzydła – świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem przeprowadzenia zajęć edukacyjnych jest zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez wzmacnianie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii.

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków równych szans w dostępie do edukacji, oraz wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych dla 78 uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu.

 Łączna liczba zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ( po 45 min.)  od X 2013 do 26. VI. 2015 – 684

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – powołany  „zespół nauczycieli”, zatrudnionych przez Wykonawcę, stworzy autorski program zajęć edukacyjnych (na podstawie właściwych założeń projektowych) obejmujący tematykę następujących zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu :

 

  1. A.      ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

Realizacja usługi edukacyjnej obejmuje następujące działania:

1)      opracowanie programu zajęć dla uczniów klas 4 - 6,

2)      przeprowadzenie zajęć w ilości 134 godzin lekcyjnych tj. 67 godzin zajęć dla dwóch grup – 20 uczniów (10dz + 10ch) z podziałem na 2 grupy. 1 grupa – 10 uczniów x 67h/1h tyg., 2 grupa – 10 uczniów x 67h/1h tyg.,

3)      prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora,

4)      wykorzystanie technologii ICT: tworzenie własnych stron, prezentacji Power Point, zakładanie kont pocztowych, tworzenie książeczek internetowych

5)      wykonanie 10 prezentacji o różnorodnej tematyce, 1 folderu o szkole promującego projekt,

6)      przygotowanie wystawy grafiki komputerowej,

7)      racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów,

8)      przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o postępach dzieci,

9)      systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć z wpisem liczby godzin zajęć i tematyką prowadzonych zajęć, list obecności dzieci oraz ustalanie frekwencji dzieci na zajęciach,

10)   prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi,

11)   sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: po każdym semestrze, na koniec roku szkolnego 2013/2014, na koniec roku szkolnego 2014/2015 i przekazanie Koordynatorowi,

12)   zajęcia powinny odbywać się  w odpowiednio przygotowanej sali

13)   czynności porządkowe po zajęciach.

 

  1. B.       ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KLAS IV, V i VI.

Realizacja usługi edukacyjnej :

1)      przeprowadzenie zajęć w ilości 201 godzin lekcyjnych tj. 67 h zajęć x 3 grupy dzieci (7 uczniów w grupie), 1 h x 3 grupy = 3 h tygodniowo

2)      opracowanie programów zajęć dodatkowych zapewniających uczniowi zindywidualizowaną pomoc z zakresu matematyki, w zależności od potrzeb zdiagnozowanych przez szkołę lub PPP

3)      prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora ,

4)      racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych,

5)      przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie testów sprawdzających / diagnostycznych,

6)      wykonanie 21 modeli figur przestrzennych

7)      uzupełnianie braków w wiadomościach, praca z trudnym materiałem, rozbudzanie zainteresowań matematyką, praktyczne utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki,

8)      analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych, ćwiczenie sprawności w rachunku pamięciowym i pisemnym, rozwiązywanie zadań problemowych, kształcenie aktywności uczniów podczas zajęć, symulowanie logicznego myślenia, zwiększenie motywacji do nauki, opis metod rozwiązywania zadań

9)      systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach,

10)   prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi,

11)   sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: po każdym semestrze, na koniec roku szkolnego 2013/2014, na koniec roku szkolnego 2014/2015 i przekazanie Koordynatorowi,

12)   prowadzi nauczyciel matematyk

13)   czynności porządkowe po zajęciach.

 

  1. C.      ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE DLA UCZNIÓW KLASY 6

 

Realizacja usługi edukacyjnej :

1)      przeprowadzenie zajęć w ilości 67 godzin lekcyjnych tj. 33 h zajęć/ 1 h tyg. dla 26 uczniów w roku szkolnym 2013/2014 ,34 h zajęć/ 1 h dla 22 uczniów w roku szkolnym 2014/2015

2)      opracowanie programów zajęć dodatkowych zapewniających uczniowi zindywidualizowaną pomoc przed sprawdzianem szóstoklasisty

3)      prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora ,

4)      racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych,

5)      przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie testów sprawdzających / diagnostycznych,- 48 sztuk, wyniki uczniów w tabelach,

6)      przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, uzupełnianie braków w wiadomościach, praca z tekstem, stopień rozumienia treści, wykorzystanie wiedzy w praktyce

7)      odczytywanie informacji z diagramów, wykresów i tabel, stymulowanie logicznego myślenia, ćwiczenia form wypowiedzi pisemnej, analiza tekstów kultury, zapamiętywanie trudnych terminów,

8)      trening pamięci, skupienia uwagi, opanowania w sytuacjach stresu egzaminacyjnego, poznanie metod szybkiego uczenia się,

9)      systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach,

10)   prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi,

11)   sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: po każdym semestrze, na koniec roku szkolnego 2013/2014, na koniec roku szkolnego 2014/2015 i przekazanie Koordynatorowi,

12)   prowadzi nauczyciel j. polskiego/matematyk

13)   czynności porządkowe po zajęciach.

  1. D.      ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV, V i VI.

 

Realizacja usługi edukacyjnej :

1)      przeprowadzenie zajęć w ilości 201 godzin lekcyjnych tj. 67 h zajęć x 3 grupy dzieci (8 uczniów w grupie), 1 h x 3 grupy = 3 h tygodniowo

2)      opracowanie programów zajęć dodatkowych zapewniających uczniowi zindywidualizowaną pomoc z zakresu języka polskiego, w zależności od potrzeb zdiagnozowanych przez szkołę lub PPP

3)      prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora ,

4)      racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych,

5)      przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie testów sprawdzających / diagnostycznych 24szt, zeszyty zajęć z ćwiczeniami – 24, projekty papierowe 10

6)      ćwiczenia techniki głośnego czytania, czytanie tekstu ze zrozumieniem

7)      uzupełnianie braków w wiadomościach, utrwalanie zasad pisowni, ćwiczenia ortograficzne, układanie treści wypowiedzi pisemnych, wzbogacanie słownictwa,

8)      stosowanie form użytkowych, redagowanie dłuższych form wypowiedzi pisemnej, kształcenie umiejętności korygowania błędów językowych, stylistycznych, interpunkcyjnych, wykorzystywanie ćwiczeń i dyktand,

9)      systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach,

10)   prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi,

11)   sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: po każdym semestrze, na koniec roku szkolnego 2013/2014, na koniec roku szkolnego 2014/2015 i przekazanie Koordynatorowi,

12)   prowadzi nauczyciel języka polskiego

13)   czynności porządkowe po zajęciach.

 

  1. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH MATEMATYCZNIE – PRZYRODNICZO Z KLAS IV, V i VI.

Realizacja usługi edukacyjnej :

1)      przeprowadzenie zajęć w ilości 67 godzin lekcyjnych tj. tj. 33 h zajęć/ 1 h tyg. dla 8 uczniów w roku szkolnym 2013/2014 ,34 h zajęć/ 1 h dla 8 uczniów w roku szkolnym 2014/2015

2)      opracowanie programu zajęć dodatkowych zapewniających uczniowi zindywidualizowane wsparcie z zakresu matematyki, przyrody

3)      prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora ,

4)      racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych,

5)      przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie testów sprawdzających / diagnostycznych – 16 szt, prezentacje uczniów – 16,

6)      stymulowanie umiejętności matematycznych, rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi,

7)      wprowadzanie treści ponadprogramowych, rozwiązywanie zadań, przygotowywanie do konkursów, pobudzanie rozwoju intelektualnego, stwarzanie możliwości odniesienia sukcesu,

8)      systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach,

9)      prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi,

10)   sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: po każdym semestrze, na koniec roku szkolnego 2013/2014, na koniec roku szkolnego 2014/2015 i przekazanie Koordynatorowi,

11)   czynności porządkowe po zajęciach.

 

  1. F.        ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA UCZNIÓW ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Realizacja usługi edukacyjnej :

1)      przeprowadzenie 7 zajęć dwugodzinnych (po 3 w roku szkolnym 2013/2014 i 4 w roku szkolnym 2014/2015) dla dzieci niedostosowanych społecznie, zagrożonych alkoholizmem i przemocą domową - 16 uczniów,

2)      przeprowadzenie warsztatów w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora,

3)      przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie testów psychologiczno – pedagogicznych - 16

4)      systematyczne i prawidłowe dokumentowanie prowadzonych warsztatów, w tym prowadzenie list obecności,

5)      prowadzenie kart pracy celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć warsztatowych i przedkładanie ich Koordynatorowi wraz z protokołem odbioru usług i fakturą w terminach ustalonych przez Koordynatora Projektu,

6)      prowadzący: psycholog/pedagog

7)      sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć warsztatowych na zakończenie poszczególnych lat szkolnych i przekazanie Koordynatorowi,

 

W ramach realizacji usługi edukacyjnej będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, w razie czasowej nieobecności i niemożności prowadzenia zajęć i warsztatów przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, do zapewnienia realizacji zajęć (zastępstwo) przez osoby o wykształceniu i uprawnieniach nie gorszych aniżeli osoby wskazane w ofercie.

 

Czas trwania zajęć:

- zajęcia wymienione w pkt. A do E – jedna godzina lekcyjna to 45 minut

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

80000000-4         Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

II.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do dnia 26.06.2015 r.

Wymagania wobec Sprzedawcy:

Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zamówienia.

Kryteria oceny oferty

W celu porównania ofert  Zamawiający dokona oceny wg  ceny  brutto zamówienia.

Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie.

  Miejsce i termin złożenie oferty

Oferty należy złożyć  na formularzu ofertowym do dnia 06 listopada br. do godz.14.00 w Biurze Projektu, które mieści się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pogrzebieniu, 44-285 Pogrzebień, ul. Pamiątki 25, fax 32 430 10 11 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: szkola.pogrzebien@kornowac.pl

Termin wyboru wykonawcy:

07.11.2013 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa w Pogrzebieniu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Krasek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2013 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Krasek
Ilość wyświetleń: 1393
30 października 2013 10:18 (Michał Krasek) - Dodanie załącznika [zaproszenie_formularz_oferty_zalaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2013 10:17 (Michał Krasek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)