Sprawozdania

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Kornowac z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Kornowac z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2012 Ws