Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Kornowac z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Kornowac z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2012

 

 

Wstęp

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Kornowac w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Rada Gminy Kornowac uchwałą Nr XII.84.2011 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 grudnia 2011 r. przyjęła „Program współpracy Gminy Kornowac z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r., określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu współpracy został skonsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.

Gmina Kornowac realizując cele Programu współpracy w 2012 r. udzielała organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.

Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządów, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

 

I. Otwarte konkursy ofert (współpraca finansowa)

 

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., w budżecie gminy Kornowac na 2012 rok przeznaczono kwotę w wysokości 55 000,00 zł.

Po dokonaniu rozeznania potrzeb lokalnych w styczniu 2012 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie zebrała się komisja oceniająca, w skład której weszli pracownicy Urzędu Gminy oraz członkowie organizacji pozarządowych z terenu Gminy.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęły cztery oferty, złożone przez: Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Kobyla, Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” Rzuchów, Klub Sportowy Kornowac oraz Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Oratorium w Pogrzebieniu, ubiegające się o wsparcie w zakresie finansowania szkolenia dzieci i młodzieży, prowadzenia rozgrywek, zagospodarowania czasu wolnego, utrzymania boiska. Powyższe oferty spełniały wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie. W związku z powyższym w dniu 15.03.2012 r. pomiędzy Gminą Kornowac a wyżej podanymi klubami sportowymi zawarta została umowa na wsparcie finansowe realizacji w/w zadania w terminie od 1 marca do 15 grudnia 2012 r.– dotacja w kwocie łącznej 55 000,00 zł. i tak:

  1. dla LKS Płomień Kobyla            –             14000,00 zł.

  2. dla LKS Strzelec Rzuchów         –             17500,00 zł.

  3. dla KS Kornowac                      –             18500,00 zł.

  4. dla SALOS-u                            –                5000,00 zł.

Analiza sprawozdań końcowych, złożonych przez podmiot w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, pozwoliła stwierdzić, iż przyznane kwota udzielonych dotacji została w całości wykorzystana. Jednakże formalne rozliczenie dotacji i merytoryczne wykorzystanie wzbudziły wątpliwości. W związku z powyższym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została zarządzona kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych przez organizacje w 2012 r. Kontrola rozpoczęła się 18-04-2013 r. Po jej zakończeniu zostanę przedstawione wyniki kontroli.

 

Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego współfinansowane z budżetu Gminy Kornowac w 2012 r.

 

Liczba otwartych konkursów ofert

1

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

4

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego

4

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje

4

Liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych

1000

Wysokość kwot udzielonych dotacji

55 000,00 zł

     

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2014 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Krasek
Ilość wyświetleń: 1179
08 stycznia 2014 13:08 (Michał Krasek) - Dodanie załącznika [sprawozanie_wspolpraca_pozytek_2012.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2014 13:07 (Michał Krasek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2014 13:05 (Michał Krasek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)