Ogłoszenia aktualne

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac w 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w uchwale Nr XLII.314.2014 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...

Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych na rok szkolny 2014 / 2015

Stypendia szkolne Przepisy prawne regulujące przyznawanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjlanym: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Rady Gminy Kornowac Nr XXVII.210.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Kornowac

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Kornowac INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2014/

Ogłoszenie o wyborze podmiotów realizujących zadania publiczne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

Ogłoszenie Wójt Gminy Kornowac informuje, że w 2014 r. na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wybrano oferty następujących podmiotów:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac w 2014

Załącznik do Zarządzenia Nr W.0050.2.2014 Wójta Gminy Kornowac z dnia 08-01-2014 r. O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w uchwale Nr XXXIII.258.2013 Rady Gminy Kornowac z

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kornowac w roku 2013

Ogłasza się nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań...