Przetargi - rozstrzygnięte

MODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ OBEJŚCIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
MODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ OBEJŚCIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

CPV:
CPV 45223320-5 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników
CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
CPV 45262520-2 - Roboty murarskie
CPV 45233226-9 - Drogi dojazdowe
CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45262522-6 - Roboty murarskie
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
CPV 45451000-3 - Dekorowanie
CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych
CPV 45315700-5 - Montaż rozdzielnic elektrycznych
CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania
CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej
CPV 45400000-4 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne
CPV 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne roboty specjalistyczne
CPV 45261000- 4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie
CPV 45262500-6 - Roboty muroweTryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności:
a). Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zadań z zakresu budowy dróg dojazdowych, placów, parkingów bądź chodników wykonanych z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2.
b). Dysponowanie lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) Dysponowanie lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie wod-kan, co, wentylacji, wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d) Dysponowanie lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie

art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
e). Dysponowanie lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych, wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 200 000 PLN.

4. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Nastąpi w oparciu o załączone oświadczenia i niżej wymagane dokumenty. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana wspólnie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: /spełnia - nie spełnia/.


Termin realizacji:
31.08.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Oferty można składać do:
2009-12-17 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2009-12-17 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad Urzędu Gminy Kornowac

Kryteria wyboru:
najnizsza cena - 100%

Wadium:
25.000

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 05:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 607
28 grudnia 2012 03:10 (Administrator) - Zmiana kolejności załączników.
28 grudnia 2012 03:10 (Administrator) - Zmiana kolejności załączników.
28 grudnia 2012 03:10 (Administrator) - Zmiana kolejności załączników.