Przetargi - rozstrzygnięte

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŁAŃCACH

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ŁAŃCACH


CPV:
CPV 45520000-9
CPV 45400000-4
CPV 45311000-3
CPV 45331100-7
CPV 45332300-6
CPV 45331200-8


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności:
a). Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zadań podobnych co do charakteru i zakresu. Za podobne co do charakteru i zakresu roboty należy rozumieć:
- wykonanie dwóch robót remontowych dachu z wykonaniem konstrukcji więźby dachowej , z pokryciem dachówką o powierzchni dachu porównywalnej z zakresem remontowanego budynku przedszkola (powierzchnia dachu może być mniejsza o 20%),
- wykonanie co najmniej jednej kotłowni olejowej.
b). Dysponowanie lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c). Dysponowanie lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie wod-kan, co, wentylacji, wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 200 000 PLN.

4. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Nastąpi w oparciu o załączone oświadczenia i niżej wymagane dokumenty. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana wspólnie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: /spełnia - nie spełnia/.


Termin realizacji:
30.06.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Marian Rogoś

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Oferty można składać do:
2009-09-16 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2009-09-16 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad Urzedu Gminy Kornowac

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
20.000 PLN

Uwagi:
brak

Firmy uczestniczące

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 05:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 656
21 grudnia 2012 06:09 (Administrator) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zadane_pytania.doc] do dokumentu.
21 grudnia 2012 06:08 (Administrator) - Dodanie załącznika [z³4_wzor_umowy.doc] do dokumentu.
21 grudnia 2012 06:08 (Administrator) - Dodanie załącznika [za³_3__wykaz_robot_budowlanych.doc] do dokumentu.