Przetargi - rozstrzygnięte

BUDOWA WODOCIĄGU W POGRZEBIENIU - Oferta

BUDOWA WODOCIĄGU W POGRZEBIENIU, ZADANIE KONOTKI

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
BUDOWA WODOCIĄGU W POGRZEBIENIU,
ZADANIE KONOTKI


CPV:
45232150-8 - budowa sieci wodociągowej

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności:
a). Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech zadań podobnych co do charakteru i zakresu realizowanych (referencje),
b). Dysponowanie lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie wod-kan, co, wentylacji, wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

4. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Nastąpi w oparciu o załączone oświadczenia i niżej wymagane dokumenty. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana wspólnie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: /spełnia - nie spełnia.


Termin realizacji:
30.10.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Danuta Glenc

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Oferty można składać do:
2009-07-28 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2009-07-28 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala narad Urzędu Gminy Kornowac

Kryteria wyboru:
najniższa oferta

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 06:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 657
21 grudnia 2012 06:30 (Administrator) - Dodanie załącznika [rys12__tekst.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 06:30 (Administrator) - Dodanie załącznika [rys11.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 06:30 (Administrator) - Dodanie załącznika [rys10__tekst.pdf] do dokumentu.