Przetargi - unieważnione

Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowości Pogrzebień, Gmina Kornowac

 

Kornowac: Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowości Pogrzebień, Gmina Kornowac 
Numer ogłoszenia: 94184 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kornowac , ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, woj. śląskie, tel. 032 4301037-39, faks 032 4301333.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kornowac.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY, ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI POGRZEBIEŃ, GMINA KORNOWAC.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego węzła hydroforowego dla zapewnienia wymaganej wydajności natężenia przepływu wody w sieci. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Demontaż wszystkich istniejących urządzeń technologicznych w pomieszczeniu przepompowni, 2) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i sterowania, 3) Wymiana przepustów pomiędzy istniejącym zbiornikiem wody a przepompownią, 4) Roboty budowlane, umożliwiające zabudowę nowych urządzeń technologicznych, 5) Zabudowa agregatu hydroforowego, 6) Zabudowa instalacji elektrycznej, 7) Zabudowa i wdrożenie systemu sterowania i wizualizacji, umożliwiającego kontrolę pracy przepompowni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 6 do 10..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja na roboty montażowe - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmiany umowy w sytuacjach określonych we wzorze umowy w § 14 w niżej wymienionych przypadkach: 1). możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: - przekazanie terenu budowy - przekazanie dokumentów budowy 2). możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na: - oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym wyłącznie o okres wyczekiwania wykraczający poza terminy ustawowe, wynikające z odrębnych przepisów do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - roboty dodatkowe wstrzymujące wykonanie robót podstawowych o czas ich wykonania, - zmianę technologii wykonywania prac, - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania, - działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej. 3) Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia: 1). rezygnacja z wykonania części robót, 2). zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kornowac.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, pokój 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków EFFROW.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

                                                                                                WÓJT GMINY

                                                                                                      Grzegorz Niestrój

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2015 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Gołofit
Ilość wyświetleń: 829
14 maja 2015 14:40 (Radosław Łuszcz) - Dodanie załącznika [skmbt_c35215051415040.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2015 10:57 (Ewa Gołofit) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2015 10:57 (Ewa Gołofit) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)