Zamknięte

Nabór na wolne stanowisko pracownika sekretariatu - referenta w Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika sekretariatu - referenta

w Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu

 

1. Miejsce pracy:

    Szkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia w Pogrzebieniu

    44-285 Pogrzebień ul. Pamiątki 25

 

2. Wymiar czasu pracy: cały etat

 

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

 

4. Wymagania niezbędne:

 

1)      wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, administracja,

2)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki,

3)      umiejętność pracy w zespole,

4)      posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

5)      minimum roczne doświadczenie w pracy kancelaryjno-biurowej,

6)      znajomość aktów prawnych i rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem szkoły,

7)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

8)      znajomość obsługi programów: Windows, Word, Excel, Power Point,

9)      znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,

10)  terminowość, rzetelność i odpowiedzialność za realizację zadań,

11)  komunikatywność i wysoka kultura osobista,

12)  dyspozycyjność,

 

5. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku pracownika sekretariatu:

1)      prowadzenie sekretariatu szkoły

2)      sporządzanie sprawozdań finansowych, GUS, wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej, wprowadzanie danych do i - arkusza,

3)      prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji przebiegu nauczania

4)      formułowanie pism urzędowych,

5)      rejestrowanie faktur, zamówień, umów

6)      robienie zakupów do szkoły,

7)      wydawanie zaświadczeń,

8)      wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez dyrektora.

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

2)      kserokopie świadectw pracy,

3)      kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie potwierdzone własnoręcznym podpisem,

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

  1. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu, ul. Pamiątki 25,
  2. pocztą na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu z dopiskiem: Nabór na stanowisko referenta w terminie do dnia 13 września 2017 r. do godz. 14.30.

Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty (list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu pod nr tel. 32 430 10 11. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Joanna Kresek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-09-2017
Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa w Pogrzebieniu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Krasek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2017 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Łuszcz
Ilość wyświetleń: 1463
27 listopada 2019 14:52 (Radosław Łuszcz) - Ukrycie dokumentu.
04 października 2017 08:20 (Radosław Łuszcz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 września 2017 11:57 (Radosław Łuszcz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)