Ogłoszenia aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenia o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kornowac w roku 2018

1. Ogłasza się nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w Uchwale XXXI.211.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność...