Ogłoszenia aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.84.2017 z dnia 3 października 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.84.2017 z dnia 3 października 2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu w km 0+000 do granicy miasta Rybnika...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025 Na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...